Stambeni krediti
Stambeni krediti

Kredit je jedna od najbitnijih i važnih bankarskih poslova, kako u prošlosti tako i danas.
U uslovima kada banke nisu postojale kreditnim poslovima i poslovima pozajmljivanja novca, uz naplatu kamate, bavile su se razne institucije koje su bile preteče savremenih banaka.
Procedura odobravanja kredita, njihova struktura, namena, način otplate, rokovi vraćanja, i zaštita od rizika.

Vremenom su menjali svoje oblike uz postepeno usavršavanje. Mnoge države su pozajmljivale novac spremajući se za ratove, obnavljajući svoje ratom razorene privrede, gradeći kapitalne investicione i infrastrukturne projekte. S druge strane, pojedinci su pozajmljivali novac sa željom da razvijaju svoje privredne poduhvate, i da obezbede razna dobra potrošna.
U istorijskim epohama koje su prethodile tržišnoj proizvodnji kredit je imao naturalni karakter, jer se davao i vraćao uglavnom u robi. Sa pojavom robno novčanih odnosa kredit je dobio ekonomski karakter. U feudalizmu kredit se pojavljivao u vidu zelenaških zajmova koji su se koristili za kupovinu potrošne robe i plaćanje raznih dažbina.

Kredit u zemljama tržišne ekonomije nema samo potrošački karakter već se upotrebljava za proširenje proizvodnje, mada se daje i u potrošačke svrhe, danas kredit predstavlja robu koja ima svoju cenu i tržište. Kredit predstavlja jedan od osnovnih oblika, finansijskih ulaganja, i omogućava zadovoljavanje širih potreba građana, društva i privrede. Ima i snažan uticaj na sve ekonomske transakcije i predstavlja jedan od najbitnijih regulatora procesa reprodukcije. Upotrebom kredita kao ulaganja otvaraju se tržišta za nekim proizvodima. Stambeni kredit je kredit kojim se finansira kupovina, izgradnja, dogradnja, ili uređenje nekretnine, u razdoblju otplate.

Banka omogućava zajam osobi tj klijentu za stambeni kredit, ali za uzvrat traži različite instrumente osiguranja, kao založeno pravo na imovinu, polise osiguranja, i rata. Stambeni krediti se mogu koristiti kao instrument ekonomske politike i često se kamatne stope na stambene kredite subvencioniraju kako bi se podstakla građevinska delatnost u zemlji. Klasično dospeće za stambene kredite je od dvadeset do trideset godina. Namenski krediti kod kojih je tačno određena namena korišćenja sredstava su stambeni krediti, auto kredit, poljoprivredni, i potrošački krediti. Nenamenski krediti kod kojih nije određena namena korišćenja sredstava su gotovinski krediti, hipotekarni krediti koji je dugoročni kredit što ga banka i druge finansijske ustanove odobravaju građanima, na osnovu pokrića u nekretninama.

Sigurnost vraćanja nije u bonitetu dužnika već u vrednosti nekretnine. Lombarni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke veće vrednosti poput novčanog depozita, deonica, obveznica, udela u investicionom fondu, polise životnog osiguranja i slično pri čemu korisnik kredita zadržava vlasništvo nad dobrom koje se daje u zalog. Sama reč kredit dolazi od francuskog, nemačkog, italijanskog jezika, a iz latinskog dolazi samo značenje, što označava ono što je povereno i zajam. U širem smislu reči obuhvata različite namenske i nenamenske kreditne oblike poput novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, finansijskih kredita, prodaje robe, usluga uz odgođenu naplatu, dužničke vrednosne papire, sporazume i otvorene račune. Odobravanje novčanih i nenovčanih kredita zasniva se na poverenju prema dužniku, odnosno oceni njegove kreditne sposobnosti i spremnosti vraćanja kredita u dogovorenom roku, uz plaćanje određene naknade u obliku kamate.

Kako bi se smanjio rizik od nemogućnosti dužnika da uredno izvršava svoje obaveze prema banci, korišćenje kredita je često uslovljeno kreditnim osiguranjem, pravom zaloga pokretnine, i prava na nekretnine. Krediti se dele prema: predmetu kreditiranja na robne i novčane, subjektima na komercijalne i bankarske, na proizvođačke i potrošačke, na otvorene i pokrivene. Najčešća je podela prema roku dospeća i ekonomskoj funkciji na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne. Na osnovu oblika kredit se može podeliti na: naturalni, robno novčani, i novčani.

Naturalni kredit je najstariji oblik kreditiranja koji se uvek davao i vraćao u stvarima, to je praoblik nastalog kredita i danas je redak. Robno novčani kredit je komercijalni kredit koji se daje u robi a vraća u novcu. Ovaj oblik se najčešće koristi između poslovnih subjekata.
Pod pojmom kredita danas se podrazumeva najviše novčani kredit koji se daje i koristi u novcu.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: B92, 20.Sep.2017, 10:28

Uterivači niču kao pečurke, hiljade na udaru

Uterivači niču kao pečurke, hiljade na udaru

U Hrvatskoj niko nema uvid u to šta se zbiva s više hiljada građana koji su prestali vraćati stambene kredite te su u različitim fazama prisilne naplate.. Vrednost stambenih kredita koje su građani prestali otplaćivati spustila se s četiri milijarde kuna s kraja prošle godine na približno 3,3 milijarde kuna na kraju juna ove godine, piše Večernji list. Pođe li se od pretpostavke da se po jednome kreditu neotplaćena glavnica zajedno s kamatom popela na oko...

Detaljnije >>


Izvor: SrbijaDanas.com, 18.Sep.2017, 12:34

Najlakše do krova nad glavom: Najpovoljniji stambeni krediti Komercijalne banke

Najlakše do krova nad glavom: Najpovoljniji stambeni krediti Komercijalne banke

Stambeni krediti mogu da se koristite za kupovinu, gradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju stana ili kuće. Imajući u vidu da su cene nekretnina poslednjih godina zabeležile pad i da je to dovelo do povećane tražnje za stambenim kreditima, Komercijalna banka je kreirala novu, do sada najpovoljniju ponudu stambenih kredita sa deviznom klauzulom, osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Kamatna stopa je snižena i u fiksnom je iznosu...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 18.Sep.2017

NAJLAKŠE DO KROVA NAD GLAVOM Najpovoljniji stambeni krediti Komercijalne banke

NAJLAKŠE DO KROVA NAD GLAVOM Najpovoljniji stambeni krediti Komercijalne banke

Imajući u vidu da su cene nekretnina poslednjih godina zabeležile pad i da je to dovelo do povećane tražnje za stambenim kreditima, Komercijalna banka je kreirala novu, do sada najpovoljniju ponudu stambenih kredita sa deviznom klauzulom, osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.. Kamatna stopa je snižena i u fiksnom je iznosu u prvih 36 meseci otplate. Nakon isteka tog perioda nominalna kamatna stopa stopa formira se na bazi vrednosti 6M EURIBOR-a...

Detaljnije >>

Izvor: BKTV News, 18.Sep.2017

Planirate da se skućite? Proverite do sada najpovoljniju ponudu stambenih kredita Komercijalne banke!

Planirate da se skućite? Proverite do sada najpovoljniju ponudu stambenih kredita Komercijalne banke!

Ako već neko vreme planirate da se trajno skućite, odnosno, da kupite nekretninu, imamo dve dobre vesti za...

Detaljnije >>

Izvor: Beta OMS, 18.Sep.2017

Najpovoljniji stambeni krediti Komercijalne banke

Najpovoljniji stambeni krediti Komercijalne banke

Komercijalna banka je kreirala novu, do sada najpovoljniju ponudu stambenih kredita sa deviznom klauzulom, osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Kamatna stopa je snižena i u fiksnom je iznosu u prvih 36 meseci otplate. Nakon isteka tog perioda nominalna kamatna stopa stopa formira se na bazi vrednosti 6M EURIBOR-a i fiksne...

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 14.Sep.2017, 08:59

Banke i nezadovoljni klijenti različito o odluci suda

Banke i nezadovoljni klijenti različito o odluci suda

Prošle nedelje jedna sudska odluka kojom je naloženo da banka plaća premiju osiguranja za stambene kredite osigurane kod nacionale korporacije, a ne klijent još više je ušančila stavove banaka i korporcije s jedne i nezadovoljnih klijenata s druge strane. Jedino što se menja je sudska praksa. Dok se građani zaduženi stambenim kreditima nadaju da će biti sve više presuda u njihovu korist i Nacionalna korporacija priprema kontratužbe. ...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 10.Sep.2017, 22:05

DA LI JE TAKO STRAŠNO BITI ŽIRANT? Imate obavezu da nekom otplaćujete ratu, ali i ovo PRAVO za koje ne znaju svi

DA LI JE TAKO STRAŠNO BITI ŽIRANT? Imate obavezu da nekom otplaćujete ratu, ali i ovo PRAVO za koje ne znaju svi

Građani koji su žiranti i otplaćuju kredite, imaju pravo da od glavnog dužnika kome su bili jemci traže da im vrate dug koji je banka naplatila od njih, a imaju pravo i na deo nepokretnosti za onoliko koliko su uplatili novca za stambeni kredit.. Banke nerado saopštavaju koliko žiranata plaća tuđi dug, a procene se kreću da ih je nekoliko stotina. Da bi od žiranta banka mogla da naplati zajam potrebna je i sudska odluka, a prema nekim starijim podacima na sudu je bilo...

Detaljnije >>