Lizing
Lizing

Reč lizing potiče od engleske reči lease što znači rentirati, iznajmiti, uzeti pod zakup.
Ovaj pojam je u drugoj polovini dvadesetog veka evoluirao u finansijski model, koji danas ima svoje sopstveno značenje.
Lizing je poslovni odnos između dva pravna ili fizička lica, uz naknadu ustupa drugom na dogovoreno vreme, pravo na korišćenje određenog prostora ili opreme za obavljanje njegove delatnosti.

Ova vrsta poslova karakteristična je za zemlje u tranziciji, u kojima preduzeća obično nemaju dovoljno novca da ulože u kupovinu nove opreme ili tehnologije, pa do takvih resursa dolaze lizingom. Smisao lizinga se oslikava u Aristotelovoj rečenici: Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi. Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

Filozofija lizinga dolazi iz ideje o profitabilnom korišćenju nekog investicionog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućuje investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspešno poslovanje i najveću iskorišćenost sredstava. Lizing se najbolje definiše takozvanim lizingom trouglom: proizvođač opreme ili dobavljač predmeta lizinga, primalac lizinga korisnik, davalac lizinga lizing kuća. Vrste lizinga su: finansijski lizing i zakup. Prednosti lizinga su: povoljni uslovi finansiranja, predmet se finansira sam troškovi se plaćaju iz prihoda koji se ostvaruje na osnovu korišćenja predmeta, prilagođavanje mesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama klijenta, brzo odobrenje jednostavna i efikasna procedura. Povoljne premijske stope osiguranja i akcijske cene. Lizing je pravni posao koji je regulisan zakonom i predstavlja jednostavan i savremen način finansiranja prilagođen željama.

Ugovor o lizingu je definisan u ekonomiji i pravu. Građani od skoro mogu da kupuju stanove na lizing, nakon što su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu. U ugovoru o lizingu postoje tri strane: davalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i primalac lizing usluge. Isporučilac predmeta lizinga prenosi pravo svojine predmeta lizinga na davaoca lizinga i predmet, potom daje korisniku lizinga na korišćenje i držanje na ugovoreno pravo i ugovorenu naknadu. Davalac i isporučilac lizinga moraju biti različita lica. Prednosti lizinga su da se ne uplaćuje depozit kao kod kredita, potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga i sredstva za otplaćivanje rata izdvajaju se iz tekućih prihoda čime oprema otplaćuje sama sebe.

Lizing konstrukcija podrazumeva lizing kao način kreditiranja, gde je ugovor o lizingu samo jedan deo posla. Mogao bi se definisati kao ugovor kojim se davalac lizinga obavezuje da će korisniku dati na privremeno korišćenje određenu stvar, koju mu je u svojinu predao isporučilac predmeta lizinga. Važno je reći da davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom. Korisnik se obavezuje da će plaćati naknadu za korišćenje predmeta, u ugovorenim ratama, kao i da će po isteku ugovora predmet vratiti davaocu lizinga ili će produžiti korišćenje. Obaveza davaoca lizinga sastoji se u pre svega predaji stvari koja je predmet ugovora o lizingu na korišćenje korisniku. Dalja obaveza davaoca je održavanje objekta lizinga na način kako je ugovoreno.

Davalac lizinga je po isteku ugovora obavezan da prenese svojinsko pravna ovlašćenja na primaoca lizinga. Obaveza korisnika lizinga je pre svega da preuzme predmet lizinga kako je ugovoreno. Potom korisnik mora plaćati lizing naknadu u skladu sa ugovorom. Dalja obaveza se sastoji u iskorišćavanju lizing objekta na ugovoren način i u skladu sa namenom. Korisnik je po isteku roka obavezan da vrati predmet lizinga. Obaveza isporučioca lizinga je predaja predmeta lizinga primaocu lizinga u ispravnom stanju, sa podacima na način u mesto i u vreme predviđeno ugovorom. Isporučilac lizinga ne može biti odgovoran davaocu i primaocu lizinga za istu štetu.

Druga obaveza je da ugovor koji je zaključio sa davaocem lizinga ne može naknadno menjati sa dejstvom prema primaocu lizinga, bez saglasnosti primaoca. Lizing je ugovor uz pomoć kog davalac lizinga dodeljuje korisniku vozila i opremu, u zamenu za niz isplata i pravo da koristi predmet lizinga na ugovoreni vremenski period.
Daje se na: putnička vozila, komercijalna vozila, građevinske mašine, industrijska oprema, poljoprivredne mašine i prateća oprema, mašine za štampanje i izdavaštvo, računarska i ostala it oprema, i medicinska oprema. I dodeljuje se za: pravna lica, fizička lica, preduzetnike, zadruge, opštine, i javna preduzeća.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Capital.ba, 18.Nov.2017, 10:29

Ko su radnici “na lizing” i koja su njihova prava?

BEOGRAD, Radnici na lizing ubuduće bi trebalo da imaju isti status i uslove kao zaposleni u firmi u kojoj su angažovani, izuzev onih koji će raditi na poslovima čišćenja i obezbjeđenja i preko zadruga. Tako stoji u radnoj verziji Zakona o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje, a kojim država pokušava da uredi ovu oblast i iz pravnog vakuuma izvuče blizu 100.000 ljudi koji rade na ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Ti ugovori će otići u prošlost, a sa njima i ovaj...

Detaljnije >>

Izvor: Vaseljenska TV, 18.Nov.2017

Ko su radnici „na lizing“ i koja su njihova prava?

Beograd – Radnici na lizing ubuduće bi trebalo da imaju isti status i uslove kao zaposleni u firmi u kojoj su angažovani, izuzev onih koji će raditi na poslovima čišćenja i obezbeđenja i preko zadruga, saznaje „Blic“. Tako stoji u radnoj verziji Zakona o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje, a kojim država pokušava da uredi ovu oblast i iz pravnog vakuuma izvuče blizu 100.000 ljudi koji rade na ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Radnici na lizing ubuduće bi...

Detaljnije >>

Izvor: Vesti-online.com, 18.Nov.2017

Ko su radnici "na lizing" i koja su njihova prava?

Ko su radnici na lizing i koja su njihova prava?

Radnici na lizing ubuduće bi trebalo da imaju isti status i uslove kao zaposleni u firmi u kojoj su angažovani, izuzev onih koji će raditi na poslovima čišćenja i obezbeđenja i preko zadruga, saznaje "Blic".. Tako stoji u radnoj verziji Zakona o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje, a kojim država pokušava da uredi ovu oblast i iz pravnog vakuuma izvuče blizu 100.000 ljudi koji rade na ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Ti ugovori će otići...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 18.Nov.2017

RADNICI NA LIZING imaće ista prava kao i drugi zaposleni, a evo kako su prošli zaposleni preko ZADRUGA

RADNICI NA LIZING imaće ista prava kao i drugi zaposleni, a evo kako su prošli zaposleni preko ZADRUGA

Radnici na lizing ubuduće bi trebalo da imaju isti status i uslove kao zaposleni u firmi u kojoj su angažovani, izuzev onih koji će raditi na poslovima čišćenja i obezbeđenja i preko zadruga, saznaje "Blic".. Tako stoji u radnoj verziji Zakona o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje, u koju je "Blic" imao uvid, a kojim država pokušava da uredi ovu oblast i iz pravnog vakuuma izvuče blizu 100.000 ljudi koji rade na ugovor o privremenim i povremenim poslovima....

Detaljnije >>

Izvor: Kamatica.com, 13.Nov.2017, 16:30

Još 60 miliona evra za podršku građanima i privredi

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala je sa Banca Intesa i Intesa Leasing ugovore o tri kreditne...

Detaljnije >>

Izvor: Radio 021, 12.Nov.2017, 18:52

Lizing radnika, sеzonci i bolovanja menjaju se novim zakonom

Lizing radnika, sеzonci i bolovanja menjaju se novim zakonom

Ministar za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđеvić najavio jе izmеnе Zakona o radu i rеkao da će Srbija višе ulagati u radnikе i stvarati im boljе uslovе za rad.. "Žеlimo da imamo jеdnu potpuno drugačiju modеrnu Srbiju, koja ćе moći da prеdvidi gdе su joj tačno potrеbni radnici i gdе su nеophodnе invеsticijе, a da sa tim budu upoznati i invеstitori koji dolazе u Srbiju, kao i oni koji vеć posluju ovdе. Jеdan od prioritеta...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 08.Nov.2017, 10:49

Šta je zajedničko vrhunskim sportistima, Putinovim drugarima i "kralju šećera" čiji je sin tražen zbog UBISTVA

Šta je zajedničko vrhunskim sportistima, Putinovim drugarima i kralju šećera čiji je sin tražen zbog UBISTVA

U centar pažnje javnosti došlo je Ostrvo Man čija je vlada omogućila superbogatašima da izbegnu plaćanje poreza.. "Rajski papiri" su pokazali da su klijenti advokatske firme "Eplbaj" platili da im firma uspostavi lance od dve-tri kompanije kako bi na lizing kupili avione. Međutim, podaci pokazuju da ove kompanije nisu imale radnike, kancelarije, kompjutere niti telefone. Većina tih "kompanija" nije imala prave mušterije - vlasnici su jednostavno sami sebi na lizing prodavali...

Detaljnije >>