Izvor: Vaseljenska TV, 14.Mar.2018, 03:01

Trnovit put do penzije

Beograd – Po­sle 41 go­di­ne i šest me­se­ci rad­nog sta­ža i na­pu­nje­nih 65 go­di­na ži­vo­ta, Bog­dan Ba­sa­rić iz Be­o­gra­da od­lu­čio je da pod­vu­če cr­tu i u skla­du sa za­ko­nom Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje pod­ne­se zah­tev za pen­zi­o­ni­sa­nje. To je ura­dio još 4. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, dan po­sle na­pu­nje­nih 65.
Nad­le­žni su, ka­ko tvr­di, obe­ća­li da će ga o sve­mu bla­go­vre­me­no >> Pročitaj celu vest na sajtu Vaseljenska TV << oba­ve­sti­ti. Od ta­da je pro­šlo vi­še od tri me­se­ca, a Bog­dan do­ne­dav­no ni­je znao šta se de­ša­va sa nje­go­vim zah­te­vom. Re­še­nje o pen­zi­o­ni­sa­nju iz­da­to mu je pre ne­ko­li­ko da­na, a od fon­da do tog mo­men­ta ni­je do­bio ni­ka­kav od­go­vor.
„Vi­še od tri me­se­ca sam če­kao na re­še­nje ko­je sam za­slu­žio, jer sam ra­dio 41 go­di­nu i šest me­se­ci. Ni­ko­ga na­ža­lost ni­je za­ni­ma­lo od če­ga ću u me­đu­vre­me­nu da ži­vim, od ko­jeg nov­ca ću pla­ća­ti ko­mu­na­li­je. Ka­da sam sre­di­nom de­cem­bra po­čeo da se ras­pi­tu­jem oko svog sta­tu­sa, re­če­no mi je da je po­stu­pak ob­u­sta­vljen. Pred­met je po sve­mu su­de­ći sta­vljen u fi­o­ku, ali me ni­ko iz Fon­da PIO ni­je o to­me oba­ve­stio, ni­ti mi je iko ob­ja­snio zbog če­ga je to ura­đe­no. Ume­sto u za­slu­že­nu pen­zi­ju, sti­gao sam nig­de. Hva­la bo­gu, re­še­nje je ko­nač­no sti­glo“, ka­že Bog­dan Ba­sa­rić.
U Fon­du PIO su po­tvr­di­li da je ovaj Be­o­gra­đa­nin do­bio re­še­nje o pen­zi­o­ni­sa­nju, ali da ono ima na­zna­ku pri­vre­me­nog.
„Kon­tro­lom je utvr­đe­no da nje­go­vi po­slo­dav­ci ni­su re­dov­no pod­no­si­li pri­ja­ve o tra­ja­nju sta­ža i ostva­re­nim za­ra­da­ma. Zbog to­ga je ovom osi­gu­ra­ni­ku ura­đe­no pri­vre­me­no re­še­nje o pen­zi­o­ni­sa­nju. Ka­da nam po­slo­dav­ci bu­du po­sla­li sve ne­do­sta­ju­će po­dat­ke, što usko­ro oče­ku­je­mo, jer smo im na vre­me po­sla­li upit, ko­ri­snik će do­bi­ti i traj­no re­še­nje o pen­zi­o­ni­sa­nju“, ob­ja­sni­li su u Fon­du PIO.
Za­kon­ski rok za do­no­še­nje re­še­nja o ostva­ri­va­nju pra­va na pen­zi­ju je 60 da­na, a ka­ko na­vo­de nad­le­žni od ukup­nog bro­ja pod­ne­tih zah­te­va, 92 od­sto njih bu­de re­še­no u za­kon­skom ro­ku.
„Naj­če­šći raz­lo­zi zbog ko­jih se na re­še­nje če­ka du­že od dva me­se­ca ni­su iz do­me­na ra­da fon­da, raz­log za ka­šnje­nje ni­je ne­a­žur­nost. U naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va reč je o pen­zij­skom sta­žu za ko­ji ni­su pla­će­ni do­pri­no­si ili de­lu sta­ža ostva­re­nom u ino­stran­stvu, što se mo­ra po­tvr­di­ti i pod­ra­zu­me­va do­dat­ni pe­ri­od u ko­me ino­stra­ni no­si­lac osi­gu­ra­nja do­no­si re­še­nje“, obra­zla­žu u Fon­du PIO.
Da li je fond du­žan da oba­ve­sti osi­gu­ra­ni­ka o pro­ce­su ili za­sto­ji­ma i raz­lo­zi­ma za­sto­ja u iz­ra­di re­še­nja?
„U to­ku po­stup­ka fond ko­mu­ni­ci­ra sa stran­kom i pru­ža joj struč­nu po­moć, ali ne po­sto­ji iz­ri­či­ta za­kon­ska od­red­ba da oba­ve­šta­va stran­ku o to­ku i raz­lo­zi­ma tra­ja­nja po­stup­ka. Fond po­zi­va stran­ku za do­pu­nu do­ka­za, te­le­fo­nom, po pri­je­mu stran­ke…“, na­vo­de u fon­du i pod­se­ća­ju da je u to­ku ja­nu­a­ra ove go­di­ne pri­mlje­no 19.690 zah­te­va za ostva­ri­va­nje pra­va. To­kom istog pe­ri­o­da u za­kon­skom ro­ku je re­še­no 17.792.
Od ukup­nog bro­ja onih ko­ji ostva­re pra­vo na pen­zi­ju, oko 95 od­sto njih do­bi­je pri­vre­me­no re­še­nje. Ono
pod­ra­zu­me­va da pen­zi­ja ni­je ogra­ni­če­na u vre­men­skom smi­slu, već da je iz­nos utvr­đen na osno­vu ne­kom­plet­nih po­da­ta­ka o sta­žu, za­ra­da­ma i vi­si­ni do­pri­no­sa za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje
To­kom 2017. go­di­ne u fon­du je pri­mljen 232.531 zah­tev za ostva­ri­va­nje pra­va iz PIO.
Marija Brakočević / Politika
The post Trnovit put do penzije appeared first on Vaseljenska TV.
Pogledaj vesti o: Penzija

Nastavak na Vaseljenska TV...


 Povezane vesti
Vo­đa­ma „Noćnih vukova” zabra­njen ula­zak u BiH

Vo­đa­ma „Noćnih vukova” zabra­njen ula­zak u BiH

Izvor: Vostok.rs, 14.Mar.2018

Čla­no­vi naj­ve­ćeg baj­ker­skog klu­ba u Ru­si­ji „Noć­ni vu­ko­vi” do­la­ze u Be­o­grad 19. mar­ta, ali je nji­ho­va mo­to­ci­kli­stič­ka eks­kur­zi­ja, pod na­zi­vom „Ru­ski Bal­kan”, do­ve­de­na u pi­ta­nje. Pre­ma pi­sa­nju sa­ra­jev­skog...

Nastavak na Vostok.rs...

Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta Vaseljenska TV. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta Vaseljenska TV. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.